BioNMR

BioNMR (http://www.bionmr.com/forum/)
-   Journal club (http://www.bionmr.com/forum/journal-club-9/)
-   -   A GiganticMolecular Wheel of {Gd140}:A New Member of the Molecular Wheel Family (http://www.bionmr.com/forum/journal-club-9/giganticmolecular-wheel-%7Bgd140%7D-new-member-molecular-wheel-family-25404/)

nmrlearner 12-07-2017 11:34 AM

A GiganticMolecular Wheel of {Gd140}:A New Member of the Molecular Wheel Family
 
A GiganticMolecular Wheel of {Gd140}:A New Member of the Molecular Wheel Family

Xiu-Ying Zheng, You-Hong Jiang, Gui-Lin Zhuang, Da-Peng Liu, Hong-Gang Liao, Xiang-Jian Kong, La-Sheng Long and Lan-Sun Zheng

http://pubs.acs.org/appl/literatum/p...11123_0005.gif

Journal of the American Chemical Society
DOI: 10.1021/jacs.7b11112
http://feeds.feedburner.com/~ff/acs/...?d=yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~r/acs/j...~4/ue2cVW3bSqc


Source: Journal of the American Chemical Society


All times are GMT. The time now is 07:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright, BioNMR.com, 2003-2013